MANIFEST bl.Karola I.                  ( o zriadení samostatných štátov v rámci cisárskeho Kráľovstva)

06.11.2018

K mojim verným rakúskym národom!

Odkedy som nastúpil trón bez prestania snažil som sa všetkým Mojim národom vydobit žiadaný pokoj a národom Austrie ukázať cestu, na ktorej silu svojej, národnej individuality slobodne od každej prekážky a třenice požehnaným spôsobom môžu vyvinúť a výsledné môžu uplatniť svoj duševný a hospodársky blahobyt.

Strašný zápas svetovej vojny dosial prekážal prácu pokoja. Hrdinskosť a vernosť, obetavé znášanie biedy a postrádania slávne bránily,vlasť v tejto tažkej dobe. Ťažké obete vojny musely zabezpečiť čestný pokoj, ktorý Božou pomocou je úž blízko.

Teraz teda bez meškania musíme započať znova vybudovanie vlasti na prirodzených, tedy spolahlivých základoch. Na toto smerujúce žiadosti rakúskych národov treba starostlivé uviesť do súzvuku jednu s druhou a splnit ich.

Odhodlal som sa, že túto prácu prevediem so slobodným spoluúčinkovaním Mojich národov v duchu tých základných zásad, ktoré si spojeneckí panovníci vo svojom návrhu o pokoji osvojili.

Austria zodpovedne vôli jej národov pretvorí sa v spolkový štát, v ktorom každý ľudový kmeň bude tvoriť osobitú štátnu spoločnosť na území svojho osadenia. Toto sa nijako netýka spojenia polských území Austrie s neodvislým polským štátom. Mesto Triest a jeho územie zodpovedne žiadosti svojko ludu príde ku zvláštnemu postaveniu.

Toto nové pretvorenie, ktoré sa integrity krajín uhorskej svätej koruny v žiadnom ohlade netýka, každému i úrodnému osobitému štátu zabezpečuje jeho neódvislosť. Ale zdarne bude brániť aj spoločné záujmy a všade sa uplatní, kde spoločnost je životnou potrebou jednotlivých štátom Zvláště bude odporúčatelné spojenie všetkých síl pri oprávnenom, slušnom a výslednom riešení velkých úloh, ktoré vzkrsly následkom vojny.

Kým sa toto pretvorenie zákonitou cestou prevedie, jestvujúc ustanovizne cieľom obránenia verejných záujmov nezmenené budú udržané. Moju vládu poveril som, aby bez meškania pripravila znova vybudovanie Austrie. Národy, na samourčovacom práve ktorých sa nová ríša vybuduje, vyzývam, aby cestou svojich národných rád zúčastnily sa veľkej práce a aby tieto národné rady, ktoré každý národ utvorí zo svojich zastupitelov v rajchsráte, záujmom národov voči jedon druhému a v potyku s vládou platnosť získaly.

Želám,aby naša vlasť upevnená svornosťou v nej spojených národov z búrok vojny vyšla čo spolok slobodných národov.

Požehnanie Všemohúceho nech spočíva na našej práci,aby veľké dielo pokoja, ktoré vybudujeme, všetkým našim národom prinieslo šťastie.

Viedeň, 16. októbra 1918.
Karol I.

https://digicontent.snk.sk/content/journals/Slovenske_noviny/1918/17A0388100_241.pdf